30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 999 قانون مدنی

سند ولادت اشخاصیکه ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.

error: