30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 997 قانون مدنی

هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد.اتخاذ نام های مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین میشود، ممنوع است.

error: