30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 995 قانون مدنی

تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر بموجب حکم محکمه.

error: