30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 994 قانون مدنی

حکم موت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر میشود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.

error: