30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 993 قانون مدنی

امور ذیل باید در ظرف مدت و بطریقی که به موجب قوانین یا نظامات خصوصه مقرر است بدائره سجل احوال اطلاع داده شود :

1- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.

2- ازدواج اعم از دائم و منقطع.

3- طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت.

4- وفات هر شخص.

error: