30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 992 قانون مدنی

سجل احوال هر کس بموجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین میشود.

error: