30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 99 قانون مدنی

هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.

error: