30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 985 قانون مدنی

تحصیل تابعیت ایرانی پدر بهیچوجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده‌اند موثر نمی باشد.

error: