30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 982 قانون مدنی

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثنای حق رسیدن به مقام ریاست جمهوری و وزارت و کفالت وزارت و یا هر گونه م‌موریت سیاسی خارجه بهره مند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس از دهسال از تاریخ صدور تابعیت :

1- ریاست جمهوری و معاونین او.

2- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه

3- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

4- عضویت در مجلس شورای اسلامی.

5- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر

6- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی.

7- قضاوت.

8- عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.

9- تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی.

error: