30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 981 قانون مدنی

حذف شده است.

error: