30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 969 قانون مدنی

اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.

error: