30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 965 قانون مدنی

ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.

error: