30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 963 قانون مدنی

اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

error: