30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 960 قانون مدنی

هیچکس نمیتواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید.

error: