30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 959 قانون مدنی

هیچکس میتواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

error: