30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 958 قانون مدنی

هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.

error: