30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 957 قانون مدنی

حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.

error: