30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 956 قانون مدنی

اهلیت برای دارا بودن حقوق با، زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.

error: