30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 955 قانون مدنی

مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده ، معتبر است.

error: