30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 954 قانون مدنی

کلیه عقود جائزه بموت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.

error: