30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 953 قانون مدنی

تفصیر اعم است از تفریط و تعدی.

error: