30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 952 قانون مدنی

تفریط عبارت است از ترک عملی که بموجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

error: