30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 951 قانون مدنی

تعدی ، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت بمال یا حق دیگری.

error: