30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 948 قانون مدنی

هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید.

error: