30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 947 قانون مدنی

زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آنست که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می گردد.

error: