30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 946 قانون مدنی

زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه از اموال ذیل :

1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد.

2- از ابنیه و اشجار.

error: