30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 942 قانون مدنی

در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق بزوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم میشود.

error: