30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 941 قانون مدنی

سهم الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر بطوری است که در مواد 913- 927 و 938 ذکر شده است.

error: