30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 940 قانون مدنی

زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند.

error: