30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 94 قانون مدنی

صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرار داد و عقدیست که مطابق آن حق داده شده است.

error: