30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 937 قانون مدنی

هرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها بجای آنها ارث میبرند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که بواسطه او بمیت متصل میشود.

error: