30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 933 قانون مدنی

هرگاه وارث متوفی چند نفر دائی یا چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.

error: