30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 93 قانون مدنی

ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.

error: