30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 928 قانون مدنی

هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم میرسد.

error: