30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 926 قانون مدنی

در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی کلاله ابی ارث نمیبرد.

error: