30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 921 قانون مدنی

اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.

error: