30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 920 قانون مدنی

اگر وارث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

error: