30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 92 قانون مدنی

هر کسی می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.

error: