30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 916 قانون مدنی

هر گاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او بوارث طبقه ثانویه می رسد.

error: