30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 912 قانون مدنی

اولاد اولاد تا هر چه که پائین بروند بطریق مذکور در ماده فوق ارث میبرند با رعایت اینکه اقرب به میت ابعد را محروم میکند.

error: