30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 910 قانون مدنی

هرگاه میت اولاد داشته باشد گر چه به یکنفر، اولاد اولاد او ارث نمیبرند.

error: