30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 904 قانون مدنی

فرض سه وارث سدس ترکه است :

پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.

error: