30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 903 قانون مدنی

فرض دو وارث ثلث ترکه است :

1- مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد.

2- کلاله امی در صورتیکه بیش از یکی باشد.

error: