30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 902 قانون مدنی

فرض دو وارث دو ثلث ترکه است :

1- دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور.

2- دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.

error: