30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 901 قانون مدنی

ثمن ، فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

error: