30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 900 قانون مدنی

فرض دو وارث ربع ترکه است :

1- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.

2- زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

error: