30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 90 قانون مدنی

عین موقوفه در مورد جواز بیع با قرب بغرض واقف تبدیل می شود.

error: