30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 9 قانون مدنی

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

error: