30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 899 قانون مدنی

فرض سه وارث نصف ترکه است :

1- شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاه اگر چه از شوهر دیگر باشد.

2- دختر اگر فرزند منحصر باشد.

3- خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر بفرد باشد.

error: