30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 898 قانون مدنی

وراث دیگر بغیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط بقرابت ارث میبرند.

error: